Archive for listopad 2015

Informacja do instruktorów żeglarstwa

Prosimy wszystkich instruktorów, którzy chcą stanowić kadrę egzaminacyjna w sezonie 2016 o przesłanie do siedziby POZŻ następujących dokumentów:

– wypełnione i podpisane zgłoszenie instruktora (załącznik)

– dokumenty, które zostaną poświadczone przez POZŻ:

a) kopia dokumentu potwierdzający posiadany tytuł zawodowy trenera lub instruktora sportu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie lub kopia dokumentu posiadającego posiadany stopień instruktorski Polskiego Związku Żeglarskiego

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadany patent żeglarski

c) kopia dokumentu potwierdzający co najmniej wykształcenie średnie

d) kopia dokumentu potwierdzającego staż:

* morski i śródlądowy (w okresie ostatnich 3 lat odbycie co najmniej 2 rejsów po wodach
morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi, w tym co najmniej 100 godzin
samodzielnego  prowadzenia jachtu, przy czym w przypadku osób przeprowadzających
egzamin na patent żeglarza jachtowego każde 10 godzin rejsu po wodach morskich może
być zastąpione przez 1 dzień uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych,
z tym że okres uprawiania turystyki wodnej po wodach śródlądowych nie może zastąpić
więcej niż 100 godzin żeglugi po wodach morskich)

* szkoleniowy i egzaminacyjny (w okresie ostatnich 3 lat prowadzenie szkolenia w zakresie
uprawiania turystyki wodnej w wymiarze co najmniej 200 godzin, przy czym każde
10 godzin szkolenia może być zastąpione udziałem w 1 egzaminie na uprawnienia do
uprawiania  turystyki  wodnej,  przy  czym od przewodniczącego komisji egzaminacyjnej
wymagane jest dodatkowo doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej 5 egzaminów
na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej)

Dokumenty prosimy o przesłanie w trybie pilnym.ZGŁOSZENIE INSTRUKTORA_2015 v1

Instruktorzy którzy spełnią warunki zostaną przeszkoleni przez PZŻ z Elektronicznego systemu obsługi egzaminów na patenty żeglarskie i wpisani do bazy egzaminatorów PZŻ.